DSC_0756

„V tuto chvíli nemůžeme tušit, jaké konkrétní znalosti budou naše děti potřebovat za pět, deset nebo dvacet let, neboť jejich svět i práce se budou od té naší značně lišit. Co ale víme s jistotou, je to, že budou potřebovat se soustředit, vědět, jak zaměřit svou pozornost, jak naslouchat a učit se – a hlavně jak mít zdravý vztah sami k sobě a k ostatním.(…) Právě taková sada dovedností, takový přístup k učení a vědění jsou samotnou podstatou mindfulness.“ Jon Kabat-Zinn

Záznam pořadu ČRo Junior o mindfulness ve škole

Jednodenní workshopy pro žáky ZŠ a studenty SŠ – mindfulness/SEMU

Chtěli byste podpořit děti v tom, aby v budoucnu uspěly v osobním životě i na trhu práce? Aby rozvinuly svoji osobnost, zlepšily vztahy a dorozumění s druhými, naučily se zvládat stres a negativní emoce, objevily svoje slabé a silné stránky a naučily se s nimi pracovat? Jsou vaše děti nepozorné a nesoustředěné? Máte pocit, že vás nevnímají a neposlouchají? Že nemají zájem o učení, téměř nic ze školy je nezajímá a až na výjimky je nic nebaví? Máte dojem, že tráví na počítači příliš mnoho času a že jim to škodí? Anebo máte pocit, že se vaše děti něčím trápí nebo že jsou málo motivované?

Je to právě Mindfulness a Sociální a emoční učení (neboli osobnostní a sociální výchova), které přináší zlepšení pozornosti a soustředění dětí, zvládání negativních emocí (strach, hněv, stres aj.), psychickou odolnost, sebeprosazení, zdravé sebevědomí a sebepojetí, vztahové a komunikační dovednosti, zodpovědné jednání, motivaci ke studiu, zlepšení studijních výsledků a mnoho dalších pozitivních účinků.

Na workshopu se pracuje formou technik, her a cvičení na zvládání negativních emocí, negativního chování a stresu a na zlepšení pozornosti a soustředění, sebevědomí a psychické odolnosti, kreativity (uvolnění potenciálu) a komunikace s cílem zvýšit sebeuvědomění a sociální uvědomění žáků tak, aby byli klidnější, pozornější, spokojenější, vyrovnanější, ohleduplnější a zodpovědnější.

Cíle kurzu:

 • zlepšit sociální kontakty, komunikaci a klima ve třídě
 • rozvinout emoční a sociální inteligenci žáků
 • posílit sebepoznání, sebeuvědomění (skrze tělo, pohyb a emoce), respekt, empatii a soucítění
 • rozvoj pozornosti, soustředění a všímavosti žáků (především dechovými technikami a technikou body scan)

Náplň kurzu:

 • porozumění emocím vlastním a druhých
 • silné a slabé stránky dítěte
 • sebeuvědomění a psychická odolnost
 • sebekontrola a sebeovládání
 • pozornost a soustředění
 • sebevyjádření a kreativita
 • dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému
 • dovednosti zvládání stresových situací a negativních emocí, techniky všímavosti
 • sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích
 • naslouchání druhému, spolupráce
 • empatie, respekt a pozitivní vztahy

Zpětná vazba od žáků:

Klára: „Nemohli bychom Vás mít aspoň třeba na třídnické hodiny? S Vámi je to takové milé a zábavné.“

Natálie: „Škoda, že nemůžeme mít Vás za třídní nebo jako psychologa, Vy jste taková milá a sympatická. I když si můžete myslet, že jsme teď docela neklidní, tak to není pravda, takhle klidní s nikým jiným jsme ještě nebyli jako s Vámi.“

Můj přístup:

 • pracovat s žáky mě opravdu baví a prožívám vše s nimi, nechci to „mít rychle za sebou“
 • věřím tomu, co dělám, tj. nepředstírám
 • nejsem s nimi nervózní, netrpělivá nebo ve stresu
 • umím jim skutečně naslouchat, cítí, že se mi můžou otevřít a udělají to
 • respektuji je a přijímám takové, jací jsou, i když s jejich chováním třeba nesouhlasím
 • tím, že je respektuji, se můžou projevit takoví, jací jsou, což je první předpoklad k jakékoli (vnitřní) změně
 • nekritizuji je, ale vysvětluji, proč si já osobně myslím, že by se měli chovat jinak
 • vysvětlím jim, co po nich chci a proč to po nich chci, kam to směřuje
 • nespěchám na ně a nestresuji je (to ale neznamená, že jsme pomalí a nic nestihneme)
 • umím se s nimi zasmát
 • umím se k nim přiblížit, což způsobí, že mi důvěřují a chtějí vyhovět
 • nepovyšuji se na ně (skutečně je vnímám jako sobě rovné ovšem s rozdílnou životní zkušeností)
 • dělám s nimi hry a techniky, díky kterým si rychle uvědomí, že jsou pro jejich rozvoj a aby se cítili spokojeněji, tedy že to má reálný smysl
 • když s nějakým žákovým chováním nebo názorem nesouhlasím, ptám se, polemizuji a debatuji
 • příkazy dávám jen, když je to opravdu nezbytně nutné a žáci ztratili sebekontrolu nebo pozornost
 • tím, že se nepovyšuji, umím se jim otevřít, nepřetvařuji se a jsem upřímná, jsem pro ně přirozenou autoritou a „jdou mi na ruku“

Seminář pro učitele: Rozvoj pozornosti a všímavosti žáků

Seznámím učitele s konkrétními technikami pozornosti, mindfulness a SEMU, které mohou využít ve své výuce pro větší motivaci a soustředění dětí a efektivnější výsledky vzdělávání. Pro tento vzdělávací program mi byla udělena akreditace MŠMT ČR

NewDoc 4_4NewDoc 4_3_1

Náplň kurzu:

 • úvod semináře, cíle, výstupy (5 minut)
 • pozornost – definice, problémy s pozorností u dětí a jejich příčiny (10 minut)
 • všímavost – definice, rozšířenost programu v zahraničí, výsledky vědeckých výzkumů a poznatky neuropedagogiky, pozitivní dopady programu ve výuce a vzdělávání (30 minut)
 • techniky pozornosti a všímavosti, včetně vysvětlení jejich účinků – praktická část – pro učitele jako nástroj redukce stresu  (100 minut)
 • aktivity a hry pro posílení pozornosti a všímavosti žáků (jejich sebeuvědomění, sebeovládání i sociální uvědomění a vztahové dovednosti) + možnosti a metody jejich využití a zařazení do konkrétních vyučovacích předmětů (185 minut)
 • závěr, dotazy, sdílení (30 minut)

Seminář pro učitele: Nadaný žák ve výuce

Jednodenní seminář, který zprostředkuje učitelům pomocí konkrétních příkladů a praktických ukázek, kdo je nadaným žákem a jak ho identifikovat i jaké má specifické vzdělávací potřeby, tedy, co potřebuje v osobnostní a vzdělávací oblasti pro optimální rozvoj a dobré studijní výsledky.

Náplň kurzu:

 • kdo je nadané dítě, nadaný žák: charakteristika, mýty a paradoxy
 • co je to nadání a inteligence
 • osobnostní a vzdělávací potřeby nadaných žáků
 • úkol školy, role učitele
 • proces identifikace
 • metody práce s nadanými žáky ve výuce
 • ukázky učebních materiálů a metod – praktická cvičení
 • diskuze a shrnutí

Mentorink pro učitele

Nabízím i služby učitelského mentoringu. Součástí mentorinku je podpora učitele v jeho náročné práci ve třídě, návštěva konkrétní vyučovací hodiny a diskuze a společné rovnocenné přemýšlení o ní, předání inovativních a motivačních technik, které vedou k tomu, že učení rozvíjí žáka komplexně: i jeho osobnost, kreativitu a chování a všechny složky jeho inteligence.

theme by teslathemes